ANBI

SOVAK heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de overheid de organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat klopt, want onze activiteiten dienen een algemeen belang. We hebben bovendien geen winstoogmerk.

Stichting SOVAK

SOVAK tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1. het oprichten, exploiteren en behartigen van de belangen van één of meer instellingen op het gebied van intra-, semi-, en extramurale zorg en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn;

2. het centraal stellen van de cliënten van de instelling en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorg- en dienstverlening onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat;

3.
het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorg- en dienstverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid;

4.
het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg- en dienstverlening;

5.
het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden;

6.
het afleggen van verantwoording over de in dit artikel omschreven doelrealisatie.

RSIN / fiscaal nummer:
002888774

Strategisch beleid
Ambitiestatement 2017 - 2020

Raad van Toezicht
De heer Patrick de Rooij (voorzitter), de heer Geert Bioch, mevrouw Anita Habets, de heer Jan-Gerd Heetderks, mevrouw Rita Zijlstra en de heer Richard Sitton. 

Raad van Bestuur
Mevrouw Marie-Louise van der Kruis, voorzitter Raad van Bestuur

Beloningsbeleid
De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht, met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de Beloningscode Bestuurders Zorg van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, NVTZ, en de Vereniging van bestuurders in de Zorg, NVZD, dan wel het omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.

Beloningsbeleid Raad van Toezicht
Reglement vergoeding onkosten en aannemen van geschenken en uitnodigingen Raad van Bestuur
Beloningsbeleid medewerkers

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Kwaliteitsrapport 2018 

Financiële verantwoording
Jaarrekening 2018

Heb je nog vragen? Wij staan voor je klaar!

SOVAK biedt maatwerk. Dus ook als op deze website niet staat wat je zoekt, mag je ons bellen of mailen. We denken graag met jou mee.